ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างพื้นที่ป่าไม้กับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย สู่สายใย “รักษ์ป่าน่าน”
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,09:24   อ่าน 221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ชื่อนักเรียน : นายธนวรรฒ ขันทะ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:22   อ่าน 586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อนักเรียน : นางสาวจริยา อารีย์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:20   อ่าน 582 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ชื่อนักเรียน : นายเรืองศักดิ์ ต๊ะปะแสง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:17   อ่าน 692 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิจิตรา ปินทิพย์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:15   อ่าน 658 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวชาลีวรรณ ต๊ะหล้า
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:13   อ่าน 653 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลียแม่โจ้เชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุชาดา สังเทพ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:11   อ่าน 506 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุภาพร อนุมา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:06   อ่าน 549 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ชื่อนักเรียน : นางสาวดวงสมร วัฒพานิช
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:05   อ่าน 625 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์บัณพิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อนักเรียน : นายพิพัฒน์พล ใจจันติ๊บ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:03   อ่าน 669 ครั้ง