คณะผู้บริหาร

นางสาวมัสญา ทองประทับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชิด อินวาทย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสถิต นันทะน้อย

นางพรรณเพ็ญ ยังเหล็ก

นางลำเจย อนุรุท

นางจุฬาวรรธน์ สะสม